Vilkår for annonsering

1. Innledning

Disse vilkårene, sammen med hver enkelt bestillingsbekreftelse og våre annonseregler: www.schibstedlokal.no/annonseregler («Avtalen»), regulerer Bedriftens bruk av Schibsted Norge SMB AS’ tjenester innen markedsføring, rådgivning og/eller annonseproduksjon («Tjenesten»).

Avtalen inngås mellom Schibsted Norge SMB AS, organisasjonsnummer 980 178 986, («Vi» eller «Oss») og bedriften som har bestilt Tjenesten og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte («Bedriften»).

Enhver som foretar bestillinger av Tjenesten på vegne av Bedriften aksepterer Avtalen, og bekrefter samtidig å ha rett til å ha rett til å forplikte Bedriften i henhold til Avtalen.

Det nærmere omfanget av Tjenesten fremgår av bestillingen som Bedriften har akseptert.

2. Våre forpliktelser

Vi skal:

  1. Gjøre vårt beste for å levere Tjenesten i henhold til Bedriftens bestilling.
  2. Sende annonseproduksjon foretatt av oss til godkjennelse av Bedriften. Dersom Bedriften selv står for annonseproduksjon vil annonsen Vi har mottatt fra Bedriften anses som godkjent av Bedriften.

Dersom Bedriften mener at Vi ikke har levert Tjenesten som i henhold til Avtalen må Bedriften reklamere snarest mulig og senest innen ti (10) dager etter at en kampanje er publisert.

3. Bedriftens forpliktelser

Bedriften skal:

  1. Sende Oss alle nødvendige opplysninger, herunder tekst, bilder og annet materiale («Materiale») innen den fristen og til den e-postadressen Vi kommuniserer til Bedriften. Dersom slik frist ikke overholdes vil det kunne medføre forsinkelse i levering av Tjenesten og merkostnader for Bedriften.
  2. Sørge for at Materiale er tilstrekkelig, korrekt og ikke i strid med noen tredjeparts rettighet.
  3. Påse at markedsføring som Bedriften har bestilt er i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende krav til markedsføring, herunder markedsføringsloven og/eller eventuell produkt- eller tjenestespesifikk lovgivning, annen relevant lovgivning (for eksempel varemerkeloven og åndsverksloven) og våre annonseregler.
  4. Godkjenne eller avvise annonseproduksjon foretatt av Oss i god tid før publiseringstidspunktet, og senest innen eventuell frist Vi har kommunisert. Bedrift har rett til én korrektur per annonse.

Bedriftens ansvar i henhold til pkt. 2 og 3 ovenfor gjelder også om annonseproduksjon er foretatt av Oss på Bedriftens vegne.

4. Markedsføring

Vi kan bruke opplysninger mottatt i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten til å markedsføre Tjenesten eller nye tjenester som Vi tilbyr overfor Bedriften.

5. Varighet og opphør

Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale i henhold til punkt 1 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Det er ikke mulig å avbryte Avtalen i løpet av en avtaleperiode. Dette betyr at det ikke gis refusjon for innbetalte eller skyldige beløp hvis Bedriften sier opp Avtalen i løpet av en avtaleperiode.

Avtalen forlenges ikke utover gjeldende avtaleperiode uten Bedriftens aksept.

6. Pris og betaling

Avtalt pris fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.

Ved bestilling kan Bedriften velge å betale med kort eller å få tilsendt faktura per post. Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Vi benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.

Alle priser er angitt ekskl. mva.

Ved forsinket eller uteblitt betaling sender Vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og stenger Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.
Vi har rett til å utsette levering av Tjenesten dersom betaling ikke er mottatt innen kampanjestart.

7. Ansvar

Med mindre annet fremgår av Avtalen er verken Bedriften eller Vi ansvarlig for den annen parts indirekte tap.

Bedriften skal holde Oss skadesløs for ethvert tap, krav eller annen kostnad som Vi måtte bli påført som følge av denne Avtalen. Dette omfatter, uten begrensning, ethvert krav fra tredjeparter.

Hvis Vi ikke har oppfylt våre forpliktelser etter Avtalen, og Bedriften har reklamert til Oss innen ti (10) dager etter publisert kampanje, kan Vi velge å:

tilbakebetale til Bedriften et beløp som tilsvarer den ikke-leverte delen av Tjenesten. Vårt ansvar overfor

  1. Omlevere Tjenesten eller gjenstående del av Tjenesten dersom den er delvis levert, eller
  2. tilbakebetale til Bedriften et beløp som tilsvarer den ikke-leverte delen av Tjenesten. Vårt ansvar overfor

Bedriften for ethvert brudd på Avtalen er uansett begrenset til et beløp tilsvarende Bedriftens betalinger til Oss den siste måneden forut for avtalebruddet. Bedriften aksepterer at den ikke kan fremme noen andre krav mot Oss eller noen av våre samarbeidspartnere.

8. Rettigheter

Vi eier alle rettigheter til innhold som Vi produserer i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, (herunder blant annet Materiale, annonsemateriell, innsamlede data og produserte landingssider). Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom annonsering i Schibsted, for eksempel til annen markedsføring av Bedriften, må forhåndsklareres med Oss.

9. Diverse

Vi kan endre denne Avtalen. Endringer får først virkning etter utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperioder.

Vi kan overdra Avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre Avtalen til andre.

Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Gjør som tusenvis av andre

Finn ut mer om hva vi kan hjelpe akkurat deg og din bedrift med!

kom i kontakt med oss